top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

مرهم مهر


مرهم مهر


کاشکی طبع روانى داشتم

‎کاش در بازو توانی داشتم


‎این همه بیماری و اندوه را

‎یک شبه از پیش بر می‌داشتم


‎جای این دیوارهای رنگ رنگ

‎سرو يا شاخ‌ تری می‌کاشتم


‎کودکان دخمه‌های ترس را

‎کاش هدیه ، آسمانی داشتم


‎رفته بود از خاطرم ایام نیک

‎درد را در سینه می‌انباشتم


‎آنچه با پیمانه و یاران گذشت

‎سالهاى زندگى انگاشتم


پيشتر از مرهم مهر شما

زندگى را درد مى پنداشتم


گرچه از نامردمان پشتم شکست

‎زخمها خوردم ولی افراشتم


بهر بيدارى ازين خواب گران

از دل و جان هيچ كم نگذاشتم


براى همه شما كه با مهرتان زخم سى ساله ام را مرهم شديد.

کامران تندر

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page