top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

سالهای سقوط

Updated: Mar 14, 2021

چون ما کجا نشست

نسلی به تماشای سقوط از بلند خویش


چون پای ما کجاست

تاریخ را پای کسی در کمند خویش


چون ما کجا گریست

خود ملّتی یک عمر ازین بخت باژگون


کو مردمی چنین

نادیده گوهر خود و نشنیده پند خویش


هرگز شنیده‌اید

در خواب خوش رود کسی در سالهای ننگ؟


یکبار دیده‌اید

کس اینچنین جفا کند بر بند بند خویش؟


کامران تندر4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page