top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

دستگاه قضایی ایران، پشتیبان متجاوزین

Updated: Nov 6, 2022


افراد شرورى چون علیرضا (تورج) پيرزاده در سايه سيستم قضايى معيوب و ناکارآمد كشور ما امكان رشد و نمو دارند.

متاسفانه از نظر قانون و دستگاه قضايى هنوز در قرون وسطى دست و پا ميزنيم و اين قبيل افراد با رشوه و ارتباطات از مجازات ميگريزند و به گردنكشى و تهديد ديگران بر پايه تجاوزهايى كه تا كنون كرده اند و به آن افتخار ميكنند ادامه ميدهند. در اين فرهنگ كثيف اين مسئله تحت نام غيرت نوعى افتخار محسوب ميشود. اين افراد خود دوست دارند كه همه اين موضوع را بدانند و در كنار و گوشه به اين و آن ميگويند و دوست دارند دهان به دهان بچرخد كه "من همانم كه اين كار را كرده ام"، كه ديگران حساب كار خودشان را بكنند.

شرم آور است كه دستگاه قضايى ما هم در قرن ٢١ به جاى استفاده از روانشناسان و كارشناسان كارآزموده و بر اساس استانداردهاى بين المللى، هنوز نشسته و به سنت انسانهاى بدوى ميخواهد ببيند كه شاهدان از بين قربانى و متجاوز نخ رد كرده اند يا نه.

در حاليكه متجاوز، بر آوار زندگى قربانيان خود در كنار خانواده اش نشسته و به ريش ما ميخندد.

ننگ بر اين سيستم قضايى فاسد. ننگ …


کامران تندر

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page