Home-Button_edited.png

عضویت

خاطره‌ای از استاد محمود ذوالفنون

Updated: Mar 14, 2021

اجرایی در سالن The Freight and Salvage شهر برکلی داشتم.در میانه برنامه برای دیدار دوستی به میان جمعیّت رفتم. ناباورانه دیدم استاد با قامت خمیده در گوشه‌ای ایستاده‌اند. خیلی شرمنده شدم که ایشان را دعوت نکرده بودم. احتمالاً دوستی ایشان را آورده بوده ، ولی همین که ایشان با علاقه آمده بودند و با من گفتگویی کوتاه و مهرآمیز کردند برایم خاطره بسیار خوشی به جای گذاشت. از تآثیر آن خاطره و احساس خوبی که تشویق استاد ذوالفنون و حضور ایشان به عنوان تماشاچی در آن اجرا به من داد ، درس گرفتم که قدری از خود به درآیم و مشوّق جوانترها باشم.


در سفری که با استاد و دوست گرامی بهرام مشیری و جمعی از میهن دوستان در اسفند ۱۳۹۳ (مارچ ۲۰۱۵) به شمال کالیفرنیا داشتیم به اتفاق خانم ذوالفنون بر مزار ایشان گل افشاندیم و از بزرگواریهای استاد سخنها گفتیم.


یادشان گرامی باد

کامران تندر 

https://thefreight.org

10 views0 comments

Recent Posts

See All