top of page
Home-Button_edited.png

عضویت

بیشماران

سرود بیشماران در روزهای پرالتهاب جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، برای همراهی با قیام مردم ساخته و دراستودیوی من که آنروزها در اورنج کانتی بود، اجرا و ضبط شد.

برای ضبط سنتور، کمانچه، ضرب، تار و آواز دوستان نوازنده‌ام کمکم کردند که نمی‌خواهند نامی از ایشان ذکر شود.

3 views0 comments

Recent Posts

See All